Kaj moram vedeti o položnici za električno energijo

Položnica za električno energijo je ena tistih, ki jo ima sleherno gospodinjstvo. Na končni znesek položnice za elektriko pa lahko vplivamo na več načinov.

Eden od načinov je zagotovo ekonomična uporaba energije, torej da z odgovornim odnosom porabimo čim manj elektrike. Na končno višino pa vpliva tudi cena električne energije. Nižja je cena, nižji je celotni znesek položnice.

Pa vemo, kaj plačujemo s to položnico? Postavk je veliko, nekatere so fiksne, druge pa se razlikujejo med ponudniki električne energije in se spreminjajo iz meseca v mesec.

Nespremenljive postavke na računu so zakonsko določeni prispevki za omrežje. Da električna energija pride do nas, skrbi operater distribucijskega sistema oziroma omrežja, SODO. V imenu SODO aktivnosti izvaja 5 podjetij – Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska. Distributerja ne moremo zamenjati, saj je geografsko določen. Od distributerja tudi ne moremo kupovati elektrike, plačujemo pa mu stroške vzdrževanja, postavljanja in nadgradnje omrežja.

Ti stroški so enaki pri vseh ponudnikih, zakonsko določeni in vključujejo omrežnino (uporabo omrežja), priključno moč (velikost varovalk, glede na to, koliko elektrike objekt potrebuje) ter prispevek za obnovljive vire (za vzpodbudo izgradnje elektrarn na obnovljive vire), kar je namenjeno za vzdrževanje in izgradnjo elektro omrežja. 

Spremenljiva postavka pa je cena električne energije, ki jo plačujemo trgovcu in se razlikuje od trgovca do trgovca.

Čisto pravilno bi torej vsako gospodinjstvo moralo prejeti za elektriko dve položnici; eno od distributerja in eno od dobavitelja (trgovca). Zaradi poenostavitve pa ima za gospodinjske odjemalce mnogo ponudnikov z distributerji sklenjen sporazum, da v njihovem imenu izstavi položnico in nato odvede ustrezni znesek SODU. Praksa ločenih položnic ostaja za večje industrijske odjemalce.

Obrazložitev računa za dobavljeno električno energijo

Račun za dobavljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov: električna energija, omrežnina in prispevki SODO, trošarina in DDV.

Električna energija: Ceno v tem sklopu določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro. Tarifa za porabljeno kilovatno uro je lahko enotna (ET), kar pomeni, da je neodvisna od časa, kdaj je bila elektrika porabljena. Lahko pa se poraba obračunava ločeno v večji (VT), ali manjši (MT) tarifi. Večja tarifa se obračunava za elektriko porabljeno čez dan, od 6. ure zjutraj do 10. ure zvečer. Medtem ko manjša tarifa velja za porabo v nočnih urah in med vikendi. 


Omrežnina in obračunska moč: Odjemalec električne energije plača za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do svojega prevzemno-predajnega mesta. Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO, d.o.o.), dejavnosti sistemskega operaterja (ELES, d.o.o.), pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES, d.o.o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo. Obračunska moč je odvisna od moči vgrajenih varovalk in se obračuna na kilovat priključne moči. Omrežnina pa se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Prispevki:

  • Prispevek OVE + SPTE je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih.
  • Prispevek za URE je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.
  • Prispevek za delovanje operaterja trga je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d.o.o., razen delovanja Centra za podpore.

Trošarina: Se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi. 

Na neto seštevek zgornjih postavk se na vsakem računu zaračuna tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji. 

Pravilnost mesečnega obračuna dobavljene električne energije po posameznih elementih računa lahko preverite s storitvijo “Preveri mesečni obračun”.

Distributerja električne energije ni možno menjati, lahko pa zamenjate dobavitelja.

Po odprtju trga z električno energijo leta 2008 sta bili ločeni dejavnosti vzdrževanja omrežja in prodaje elektrike, s čimer se je kupec dobil možnost izbire trgovca. Električno energijo lahko sedaj kupujemo od več dobaviteljev. Ponudbe so različne, cene prav tako. Vsak dobavitelj obračunava cene drugače, nekateri poleg prištevajo še npr. odčitavanje števca, drugi vodenje računa in podobno.

Večina dobaviteljev ponuja paketne ponudbe, Paketi so časovno omejene akcije z nižjo ceno, ki jo ponudnik pripravi, da bi pridobil čimveč novih naročnikov. Ko paket poteče, kupec preide na redni cenik, ki je po navadi manj ugoden, zato je dobro pri dobavitelju redno preverjati, ali je akcijska cena paketa še v veljavi. Cene dobaviteljev lahko primerjate na spletni strani Agencije za energijo

Postopek menjave dobavitelja elektrike je enostaven in hiter brez prekinitve dobave električne energije. Gre samo za odločitev kateremu trgovcu plačujete elektriko. Elektrika bo do vas prišla še vedno po istem omrežju, ki ga za vas vzdržuje vaš elektro distributer (Elektro Primorska, Elektro Gorenjska idr.) in kateremu je trgovec dolžan v vašem imenu plačevati omrežnino in prispevke, ki vam jih zaračuna na računu za elektriko.

Postopek menjave dobavitelja je za odjemalca BREZPLAČEN. Pred menjavo dobavitelja preverite pogoje prekinitve posebnih akcijskih ponudb. Najkasneje 6. tednov po prekinitvi razmerja prejšnji dobavitelj pošlje zaključni račun za poravnavo morebitnih preostalih finančnih obveznosti.

Menjava dobavitelja elektrike torej JE mogoča in to v nekaj preprostih korakih; 

  1. Raziskava ponudbe. 
  2. Izbira najustreznejšega ponudnika.  
  3. Kontaktirajte novo izbranega ponudnika, da vam pošlje pogodbo za dobavo električne energije po ugodnejši ceni. 
  4. Podpis nove pogodbe in pooblastila za urejanje vseh postopkov v vašem imenu.
  5. Poravnava morebitnih obveznosti do prejšnjega dobavitelja. V primeru analognih števcev vam po odčitku števca iz strani elektro distributerja, obstoječi trgovec naredi poračun. 
  6. Prihranek! Naslednji račun vam pošlje že nov izbrani dobavitelj. 

Prihranki pri strošku električne energije so tako mogoči z izbiro drugega trgovca/dobavitelja električne energije. Preverite postavko električne energije na vašem računu in jo primerjajte z ostalimi ponudbami trgovcev. To je vaš prvi korak do znižanja stroškov električne energije.

Še večji prihranek na strošku elektrike pa vam omogoča energetska tržnica SunContract, kjer lahko elektriko kupite neposredno od proizvajalcev, brez vmesnega člena – trgovca. Izberite ponudnika z najboljšo ceno in vir električne energije iz obnovljivih virov (voda, sonce, biomasa), ki vam najbolj odgovarja.

Spremljajte nas na naših družabnih omrežjih.

New call-to-action
oval-bottom logo telegram